Porcelana24 na facebooku
Porcelana24 Instagram
 slide

Regulamin obowiązujący do 31.12.2022

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego porcelana24.pl dostępnego pod adresem https://www.porcelana24.pl.
2. Właścicielem Sklepu Internetowego porcelana24.pl jest firma AP-POL PORCELANA24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej AP-POL PORCELANA24 N.Petliński spółka komandytowa) z siedzibą w Markach (05-270), ul. Bukowa 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000994079, kapitał zakładowy 1 500 000,00zł wpłacony w całości, NIP: 1251702450, Regon:385402869.
3. Klient może w szybki i efektywny sposób kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@porcelana24.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: Tel. 22 781 36 44 lub 509 993 742 oraz faxem: 22 781 36 44 w godz. 10-18 w dni robocze. Adres korespondencyjny: AP-POL PORCELANA24, Bukowa 11, 05-270 Marki.

§. 2 DEFINICJE

1. Właściciel Sklepu, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego porcelana24.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (teks jednolity z dnia 12.07.2019 r., Dz. U. 2019. poz. 1292),
4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sklep – Sklep Internetowy porcelana24.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.porcelania24.pl
6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
8. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
9. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego porcelana24.pl.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego porcelana24.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
4. Zamówienia, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.
5. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.
6. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem. Więcej informacji pod adresem: https://www.porcelana24.pl/webpage/wysylka-zagraniczna.html
7. Cennik dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Aktualny cennik dostaw dostępny pod adresem: https://www.porcelana24.pl/webpage/koszty-dostawy.html.

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b. Aktywny adres e-mail.
2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
2. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres zamieszkania/dostawy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
c. Numer telefonu.
5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a. Firma,
b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
e. Numer telefonu.
6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Właściciel Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.
8. Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany §. 11 Regulaminu.
9. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
10. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
12. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
13. Przed obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
16. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego porcelana24.pl.
2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego porcelana24.pl są: Sprzedający oraz Klient.
3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
a. podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5 oraz
b. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 8.10.2020 r., Dz. U. 2020 poz. 1740; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-11. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-11.
6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.porcelana24.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 18.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia składać można również mailowo na adres: biuro@porcelana24.pl
7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
b. dodania ich do koszyka,
c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
d. zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
e. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,
f. kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.”,
g. potwierdzeniem prawidłowo złożonego zamówienia jest przydzielony numer zamówienia (widoczny na stronie Sklepu) oraz automatyczna wiadomość e-mail wysłana na adres e-mail podany przez Klienta.
h. w przypadku braku numeru zamówienia lub automatycznie wysłanej wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia należy skontaktować się z Właścicielem Sklepu.
8. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie do 2 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail w celu:

a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – zmiana statusu zamówienia na „Zamówienie przyjęto do realizacji” – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – zmiana statusu zamówienia na „Anulowane” – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

9. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
10. Kontroferta, o której mowa w ust. 8 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
11. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu porcelana24.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy, które obciążają klienta, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są podawane najpóźniej przed kliknięciem przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.”.
12. Kontakt e-mailowy ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 8 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania emaila potwierdzającego nadanie przesyłki) zmianę treści zamówienia. Wszelkie zmiany danych dostawy, treści zamówienia lub sposobu płatności można dokonać tylko drogą e-mailową: biuro@porcelana24.pl
13. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 12 lit. g.

14. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji gdy:
a. zamówienie nie zostało potwierdzone przez Klienta,
b. zamówienie nie zostało opłacone (w przypadku zadeklarowania płatności przelewem) w terminie 5 dni roboczych – chyba że ustalony został inny termin z Klientem.
15. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia, pod adresem: Sklep nr 1, Młodzieńcza 1, 03-655 Warszawa, lub Sklep nr. 2, Bukowa 11, 05-270 Marki. Szczegółowe dane kontaktowe oraz opis dojazdu znajduje się na w zakładce „Kontakt” https://www.porcelana24.pl/webpage/kontakt.html . Odbiór osobisty Klient powinien wcześniej uzgodnić z Właścicielem Sklepu, mailowo bądź telefonicznie.

16. Właściciel Sklepu zobowiązuje się wysłać zamówienie:
a. w maksymalnym terminie 3 dni roboczych – przy płatności przelewem, po otrzymaniu pełnej kwoty na konto bankowe,
b. w maksymalnym terminie 3 dni roboczych – przy płatności za pobraniem (kurierowi przy odbiorze), po otrzymaniu potwierdzenia przez Klienta od daty przyjęcia zamówienia (potwierdzenia go przez Klienta),
c. w indywidualnie określonym terminie dla produktów sprowadzanych na zamówienie.
17. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych lub indywidualnie ustalony z Klientem.

18. Zalecamy, aby Klient sprawdził, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu, polecamy aby Klient sporządził wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz zawiadomił Właściciela Sklepu na wskazany adres e-mail: biuro@porcelana24.pl. W sytuacji, nie sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera (tylko w przypadku jeżeli opakowanie zewnętrzne nie nosiło śladów otwierania i nie miało śladów uszkodzeń mechanicznych typu odkształcenia, zgniecenia, pęknięcia), Klient ma prawo domagać się od kuriera, który dostarczył przesyłkę, niezwłocznego sporządzenia protokołu szkody, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dostarczenia przesyłki.
19. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym do wysyłki adresem, kurier zobowiązany jest zostawić awizo, a następnie podjąć próbę dostarczenia przesyłki w dniu następnym, po dniu pierwszej nieudanej próby doręczenia przesyłki. Po dwóch nieudanych próbach doręczenia, przesyłka przez kolejne 3 dni znajdować się będzie w lokalnej siedzibie firmy kurierskiej, gdzie Klient zobowiązany jest odebrać ją osobiście, zgodnie z treścią ponownego awizo.
20. W przypadku zwrotu (przez firmę kurierską) wysłanej do Klienta przesyłki, Sprzedający może obciążyć Klienta poniesionymi kosztami transportu (wysyłka i zwrot) w sytuacji gdy Klient z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność:
a. odmówił odbioru przesyłki (pod wskazanym w zamówieniu adresem dostawy) w godzinach pracy przewoźnika – dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00
b. nie posiada gotówki w przypadku zadeklarowanej płatności gotówką przy odbiorze,
c. podał nieprawidłowy adres dostawy
d. inny nieuzasadniony powód.
21. W przypadku zamówień hurtowych Właściciel Sklepu udziela Klientowi rabatu. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 509 993 742 lub pod adresem e-mail: biuro@porcelana24.pl - opcja dostępna dla Przedsiębiorców prowadzących działalność w branży zgodnej z ofertą sklepu

22. Zamówiony towar, Właściciel Sklepu wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej. Towar podczas transportu jest ubezpieczony na 100% wartości zamówienia, a opakowania oznaczone są stosownymi znakami ostrzegawczymi, szczegółowy opis znajduje się w zakładce „Sposób pakowania” https://www.porcelana24.pl/webpage/sposob-pakowania.html
23. W przypadku zamówień składanych na porcelanę gastronomiczną, niezależnie od ilości sztuk zamówionej porcelany, wysyłka następuje jedynie w opakowaniach zbiorczych (umożliwiających wysyłkę sześciu lub wielokrotności sześciu sztuk porcelany). Dotyczy to takiego asortymentu jak: talerze, kubki, filiżanki itp.

24. Cennik kosztów dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Aktualny cennik dostaw dostępny pod adresem: https://www.porcelana24.pl/webpage/koszty-dostawy.html

§. 7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 287) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 287) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a. wiadomością e-mail, na adres biuro@porcelana24.pl;
b. w formie pisemnej, na adres AP-POL, Bukowa 11, 05-270 Marki.
4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail
5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu np. kurierem jest rzędu 300 zł
6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
13. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w § 7. stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 

§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy PORCELANA24.PL oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h. wyłączenia działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
5. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
6. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§. 9. PŁATNOŚCI

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a. Przelewem na rachunek bankowy - w terminie 2 dni od zawarcia umowy sprzedaży,
b. Przy odbiorze, czyli gotówką kurierowi w dniu odbioru towaru,
c. Przy odbiorze osobistym – gotówką lub kartą kredytową w dniu odbioru towaru.
2. Dane do przelewu: „AP-POL PORCELANA24 ul. Bukowa 11, 05-270 Marki. Nr konta (ING Bank Śląski): 21 1050 1025 1000 0090 7312 8093”.
3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta – drogą e-mailową lub telefonicznie.
5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
 

§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma AP-POL PORCELANA24 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Markach przy ul. Bukowa 11, 05-270 Marki, posługujący się adresem e-mail: biuro@porcelana24.pl .
2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Inspektorem Ochrony Danych w AP-POL PORCELANA24 jest Pan Marek Pióro, CISA, CISM, CGEIT, CRISC. Można się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem 601 131 654, pisząc na adres poczty elektronicznej iod@porcelana24.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych AP-POL PORCELANA24 ul. Bukowa 11, 05-270 Marki.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie konta w sklepie) oraz w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej Rozporządzenie 2016/679). Pani/a dane będą także wykorzystywane w celu sprawdzenia wiarygodności płatniczej oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679.
4. Dane pozyskane w związku z zapisaniem się na newslettera będą przetwarzane w celu: prowadzenia wysyłki newslettera, prowadzenia wysyłki informacji handlowej, prowadzenia działań marketingowych na podstawie udzielenia zgody
5. Dane w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie mogą być udostępniane: firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa, nabywcom wierzytelności, którym AP-POL PORCELANA24 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zbył przysługujące należności, kancelariom prawnym, którym AP-POL PORCELANA24 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zlecił np. prowadzenie postępowania, Biurom Informacji Gospodarczej, którym AP-POL PORCELANA24 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa przekazał informacje o istniejących zobowiązaniach, bankom
6. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
8. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych.
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

§. 11. REKLAMACJE

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.
2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
a. Imię i nazwisko,
b. numer zamówienia
c. opis wady towaru z umową,
d. datę zakupu
e. wypełnionym przez kuriera oryginał „Protokołu szkody”, który potwierdza uszkodzenie,
4. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl
4. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.